Sekretess

Sekretess är sådan information som inte är avsedd för allmänheten. Begreppet kan ha olika betydelse beroende på vem som äger informationen. Till exempel så har stater och myndigheter ofta ett visst sätt att se på sekretess, medan företag och privatpersoner ser sekretess på ett annat sätt.

Det finns vissa stater där i princip alla statliga handlingar omfattas av sekretess. Dessa stater är ofta slutna stater och på senare tid har dessa blivit färre och färre. I Sverige har vi någonting som heter offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar bör vara offentliga och enbart beläggas med sekretess i undantagsfall.

Vad är sekretess?

Vad är sekretess?

En uppgift eller information som är belagd med sekretess kallas oftast för sekretessbelagd. När en uppgift är sekretessbelagd innebär det att vem som helst inte ska kunna ta del av den. Det kan bero på att man vill skydda informationen från att hamna i händer på personer som kan nyttja sådan information på ett oönskat sätt. 

 

Företag vill så klart skydda sina kundregister, sina pågående utvecklingsarbeten, forskning, med mera från obehöriga ögon. Många gånger är hemlighållandet av sådan information helt avgörande för företagets konkurrenskraft. Om ett företag skulle dela med sig av alla sina kunder till vem som helst, skulle konkurrenter få chansen att överta dessa kunder och rasera företagets möjligheter att utvecklas. 

 

Hos företag finns ofta mycket känslig information och det är inte ovanligt att medarbetare får signera separata sekretessavtal när de blir anställda. Där brukar det stå tydligt vad medarbetaren inte får dela med sig av till obehöriga. Man brukar också benämna vad som händer den dagen medarbetaren avslutar sin tjänst. Vilken information som medarbetaren under inga omständigheter får ta med sig ut ur organisationen, etc.

 

Vad innebär sekretess?

När det gäller sekretessbelagda handlingar som ägs av staten och myndigheter, är dessa skyddade av en lag som heter offentlighets- och sekretesslagen. Den som bryter mot sekretessen och delar med sig av information belagd med sekretess, gör sig skyldig till brott och kan dömas i domstol.

 

Sekretess är ett viktigt koncept i vårt samhälle och utan sekretess hade arbetet hos såväl myndigheter som företag försvårats. Vi behöver kunna hålla information hemlig av en mängd olika orsaker. 

Vad betyder sekretess?

Ett konkret exempel på hur sekretess kan bli en fråga för en domstol är när en läkare går in och läser i en patientjournal utan att ha någon medicinsk anledning. Det kan till exempel vara så att läkaren vill titta på en person som är personligt bekant, av ren nyfikenhet. Då begår läkaren ett sekretessbrott och kan bli dömd för det. Det samma gäller om en socialsekreterare berättar för sina vänner om vilka klienter som sökt ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Även det är ett sekretessbrott.

 

En medarbetare på ett privat företag som bryter mot sekretessen hos sin arbetsgivare kan däremot inte göra sig skyldig till ett brott enligt offentlighet- och sekretesslagen. Här måste man istället titta på de anställningsavtal som finns upprättade alternativt om det finns ett separat avtal tecknat för just sekretessbelagd information. En medarbetare som brutit mot sekretessen kan i så fall ha gjort sig skyldig till avtalsbrott. Vill du veta mer? Kontakta oss.